Politykadotyczīcaprywatnościiiplikówcookie oraz przetwarzanie danych klienta

Politykadotyczącaprywatności

prarawdopodobnie użytkownicy trafiają tutaj, aby dowiedzieć się, jak zbieramy i wykorzystujemy ich dane。我的家人,że wiedzą,我想和你在一起mogą zrobić, jeśli tego nie chcą

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych jest ważna dla firmy Sulzer。Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych。

W¯¯niniejszej Polityceprywatnościopisano,jakie戴恩osoboweużytkowników(“użytkownicy”)SA gromadzone瓦特związkuŽużytkowaniemwitryny FIRMY苏尔寿我JEJkanałów瓦特mediachspołecznościowych,JAKrównieżkomunikatorów,aplikacji(“strony internetowe FIRMY苏尔寿”)oraz sposoby przetwarzania tych信息详细信息(“Dane Osobowe”)Przez Firmon苏尔寿(“苏尔寿”)I WszystkieSpółkii/ Lub Podmioty Stowarzyszone Z Sulzer Group NaCałymświecie(“Sulzer I Podmioty Stowarzyszyszone”)。

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA DANE OSOBOWEUğytkowników?

Sulzer Management Ltd. - firma ta jest administrative danych i jest zialna za dane osobowe użytkowników。苏尔泽的玩笑firmą działającą globalnie, z siedzibą w Szwajcarii pod adresem Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Szwajcaria。

zgłaszajəcvojąakceptacjęna witrynie neutnowowj firmy sulzer,użytkownikwyrażazgodōnapolitykędotyczącąprywatnościoraz na przetwarzanie danych Osobowych我stosowanieplikówcookie docelówuekreślonych。Zgodęmożnawycofaćw dowolnym momencie zapośrdnictwemudostəpnionejfunkcji lubkontaktującsięzglobalnymspecjalistąds。prywatnościdanych w fillie sulzer pod Adresem Privacy [At] Sulzer.com。

Stosujemy Techniczne I ComponsacyjneCo.1azpieczeństwodanych OsobowychużytkownikaiChronićdanesesji oraz dane Osobowe PrzedNiepowołanymleub nielegalnym przetwarzaniem i / lub przedniezamierzonąutratą,modyfikacjý,ujawnieniem lubdostępem。Firma Sulzer GwarantujeZgodnośćZeśrodkamibezpieczeństwapoprzez odpowiednie specyfikacjejakościii szkoleniapracownikóworaztechniczneśrodkibezpieczeństwa,takie jakprotokółhttpsczy ochrona bazy danych ihasła。

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

Przetwarzamy Dane Osobowe W OPARCIU O PODTAWINGA(TAKIN JAK ZGODA,UMOWA,PRZEPISY PRAWNE)LUB W OPARCIU O UZASADNIONY INTERS I ZGODNIE ZOBOWIAZUJİCYMIPRZEPISAMIDOTYCZąCYMIOCHRONY DANYCH IPRYWATNOśCIWNASTęPUJąCYCYCHELCON:

  • zapewnieniedostəpui przetwarzaniezapytańtntnadnnetynowychfirmy sulzer;
  • Rejestracja idostəpdozamkniętychgrupużytkowników;
  • otrzymywanie niepublicznych,Kompletnych Informacji;
  • subskrypcjabiuletynówlub wsposóbpodany leadoczny,格迪Takie InformacjeSąZbierane;
  • 营销,reklama我sprzedaż;
  • Udział w badaniach I przekazywanie informacji zwrotnych;
  • ulepszanie斯特龙internetowych,produktów我usługFIRMY苏尔寿,badania我rozwój,operacje techniczne我utrzymaniebezpieczeństwa,przetwarzanie danychuwierzytelniającychużytkownika瓦特celuumożliwienia亩dostępu做treści,做których开玩笑upoważnionyoraz jednokrotne logowanie做innychpodłączonychsystemów,一个także做celówstatystycznych我Badańrynkowych;
  • Stosowanie się do obowiązujących praw I przepisów;
  • Oraz do innych celów przewidzianych lub dozwolonych przez prawoo。

由ćZgodnie z odpowiednim prawem戴恩osobowe mogąrownieżudostępniane我używane做powyższych celow przez inne firmy grupy苏尔寿公司,strony trzecie pozyskujące bezpośrednio滑阿宝średnio zamowienia滑我części od firmy苏尔寿滑jej podmiotow stowarzyszonych, partnerow w zakresie marketingu, sprzedaży,我rozwoju badań,我们ługodawcow,władze publiczne w Szwajcarii i/lub za granicą lub w inny sposób niezbędny do przestrzegania przepisów lub poststanowienia sądowego。

gdzie przechowujemy我przetwarzamy daneoonoboweużytkowników?/przesyłaniedanych Osobowych

Firma Sulzer i jej podmioty stowarzyszone przechowują dane osobowe i obsługują strony internetowe firmy Sulzer w swoich obiektach lub obiektach podmiotów hostujących znajdujących się w Szwajcarii i Unii Europejskiej。Firma Sulzer i jej podmioty stowarzyszone mogą przetwarzać dane osobowe i mieć do nich dostęp z każdego innego kraju, Firma Sulzer może zlecić przetwarzanie takich informacji stronom trzecim, w tym zagranicznym podmiotom stowarzyszonym。Jeśli dane są przetwarzane w krajach, które nie gwarantują odpowiedniej ochrony, firma Sulzer zapewni odpowiednią ochronę danych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych i poprzez wprowadzenie odpowiednich gwaranji umownych, mianowcie na podstawie klauzul standard - dowch UE,Wiążących reguł korporacyjnych lub oprze transfer na wyjątkach związanych ze zgodą, zawarciem lub realizacją umowy, określeniu, wykonaniu lub egzekwowaniu roszczeń prrawnych, wyższych interesach publicznych lub ujawni Dane wchrony integralności tych osób。Można uzyskać kopię gwarancji umownych lub informacje o tym, skąd można uzyskać takie kopie, od osoby kontaktowej podanej w sekcji " Jakie są prawa użytkowników?”“poniżej。苏尔泽的公司为我们提供了一个美好的未来względu na dyskrecję。

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

戴恩osoboweużytkownika贝达przechowywane德długo,JAK firma与苏尔寿uzna以ZAniezbędneLUB uzasadnioneW¯¯celu przestrzeganiaobowiązującychprzepisów,umowy,zgodyużytkownika,uzasadnionego interesu LUB przez czasniezbędny做realizacjicelów,做którychzostałyzebrane。Firma Sulzer Usuwa Dane OsoboweUōytkownikaPotrzebne Lub GdyUëytkownikUmiereLubPoprosiFirmȱ苏尔寿奥·卢斯·卢布·苏黎达·乌努尼伊·哈科·乌兰·乌斯尼克·普罗斯·哈克·乌斯曼·普罗斯·哈萨克·ń·朱·梅萨姆拉诺·奥雷苏·普利瓦斯·奥克雷·普利·威尔诺伊州奥克雷·普罗斯·弗雷兹·普拉韦

uğytkownikma prawo dochodzenia swoich praw do ochrony danych i uzyskaniafignac ji o przechowywanych danych owsobowych,do poprawiania,uzupełnianialub sprzeciwianiasięprzetwarzaniu jego danych Osobowych lubżąyunięciajegodanych owsobowych。w przypadku gdy dane oosoboweużytkownikaniesąniezbędnedospełnieniawymogówumownychlub prawnych,frila sulzer wkażdejchwili usunie jenażądanie。Dane Kontaktowe Firmy SulzerMoğnaznaleźćw sekcji“JakieSąPrawaużytkownów?”“Poniżej。Firma Sulzer Zastrzega Sobie Prawo Do Elektronicznej koresponsencji zuğytkowniimnanat temat(zwłaszczapocztą电子邮件)我做Przetwarzania danych Komunikacyjnych W Swoich Systemach Informatycznych。

Pliki cookie specyficzne dla stron neutewych firmy sulzer

索尔策斯诺·乌瑞斯·乌克西(Tej Squieszczane)(Pliki Cookie Umieszczane Firmy Sulzer)IlikówCookie“Innych公司”(Pliki Cookie Umieszczane Przez Witryny Innych公司),KtóreHodługują,KtóreHodługują,któreobsługująrynownowy苏尔特,NP。谷歌,做anonimowej analizy sieci,statystykużytkowania,analizydoświadczeńużytkownikaSitecore的W¯¯celu identyfikacjiwzorców我trendów呐witrynie FIRMY苏尔寿,wzorcówwykorzystania的Salesforce的Sales Cloud我的Salesforce Pardot做celówgenerowania potencjalnychklientów我automatyzacji marketingu,JAKrównieżreklam谷歌I remarketingu谷歌。

Obejmuje到Polecajěcego,datęi godzinika na stronach neutyych firmy sulzer,Adres ipużytkowna,Informacje o Kraju iJõzyku,Informacje oUrządzeniu(NaPrzykładdum,System Operacyjny,Wersja Proietlania),IcitWyūwietlania,Icit(Takie Jak Operator)),pliki饼干sesji(pliki饼干sesji我trwałepliki饼干),pobierane przezużytkownikapliki,oglądaneMATERIALY wideo,słowakluczoweużywanepodczas wyszukiwania,典型值przeglądarkiużytkownikaorazurządzenieużywane做uzyskiwaniadostępu做witryny internetowej,JAK我informacjeösposobie korzystania泽Stron NeuteWych Firmy Sulzer(Razem“Pliki Dziennika”)。

再处置

Uōywamyreglaretingu do reklanowania w trybie在线za pomocąreklame tekstowych lub graficznych。再营销pozwala呐dotarcie做użytkowników,którzywcześniejodwiedziliktórąkolwiek泽斯特龙internetowych FIRMY苏尔寿我pokazanie IM odpowiednich reklam podczas odwiedzania innych witryn。UsługodawcyZewnętrzni,W Tym Google,UōywająPlikówCookie做obsługireklam Opartych Na WizycieUīytkownana Stronach Noveryowych Firmy Sulzer。Dlategoteżpodczas odwiedzania stron neutnetowych firmy sulzer s husawiane pliki cookie innychdostawcówreklam。Odwiedzajīc士互联网马·苏州·苏州,乌·奥托克敦Potwierdza,żeOdpowiednidostawcaZewnętrzny,Taki Jak Google,Przetwarza Jego Dane Osobowe Zgodnie Z前法,NP。Za JegoZgodë。

JakieSąPrawaużytkowników?

w przypadkuwyraženiaprzezużytkownikaaktywnej zgody na przetwarzanieplikówkażdejchwiliwycofaćtęzgodōna przetwarzanie wprzyszłości。

W razie pytań lub zastrzeżeń dotyczących tej polityki dotyczącej prywatności i plików cookie lub przetwarzania danych osobowych przez firmę Sulzer należy przesłać je na poniższy地址e-mail: webmaster [at] sulzer.com lub do globalnego specjalisty ds。prywatności丹尼奇·苏尔泽。

Sulzer Global Data隐私官员
苏尔寿管理有限公司
隐私[at] sulzer.com
Neuwiesenstrasse 15 8401 Winterthur, Szwajcaria

莫żna达克że skorzystaćz adresu站长[在]sulzer.com w celu wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, skorzystania z prawa dostę聚氨酯做swoich danych osobowych przetwarzanych przez公司ę苏尔寿公司,做wyraż他sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika (na przyszłość),做skorygowania我滑wykasowania。Użytkownik ma także prrawo do przeniesenia danych lub złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych。Aby zgłoszenie mogło zostać rozpatrzone, użytkownik musi się odpowiednio zidentyfikować (np。Przez kopię dowdu tożsamości)。W przypadku elektronicznej reklamy bezpośredniej użytkownik dysponuje również metodą łatwej rezygnacji z otrzymywania dalszych materiałów marketingowych, a także może skorzystać z poniższego adresu e-mail W celu usunięcia swojego adresu z listy stworzonej na potrzeby elektronicznej marketingu bezpośredniego: webmaster [at] sulzer.com。

我们有自己的政策

波兰政策dotycząca prywatności obowiązuje在2020年11月11日,苏尔泽基金会在波兰的人民生活中,波兰政策dotyczącej prywatności w każdej chwili。Zmieniona, skygowana lub zmiieszczona na tej stronie dotycząca prywatności będzie zmiieszczona na tej stronie。